Category Archives: พินอิน

วรรณยุกต์จีน พินอิน

วรรณยุกต์จีน มีกี่เสียง เทียบกับไทย?

วรรณยุกต์จีน คือการผันวรรณยุกต์​ 4 เสียง และเป็นขั้นตอนสุดท้ายหลังจาก การออกเสียงการผสมคำระหว่าง พยัญชนะจีน และ สระภาษาจีนในเรื่องพินอิน

พินอิน การผสมคำภาษาจีน

การผสมคำภาษาจีน กลาง (พินอิน)

ในบทความ มาพร้อมบทเรียน คลิปวีดีโอ วิธีการออกเสียงพินอินและ การผสมคำภาษาจีน ที่จะช่วยให้คุณฝึกอ่านภาษาจีนได้คล่อง ภายในระยะเวลา 2 อาทิตย์

พินอิน สระภาษาจีน พยัญชนะจีน

พินอิน คืออะไรในภาษาจีน พยัญชนะจีน สระภาษาจีนมีไว้ทำไมกัน?

ทำความรู้จักกับ พินอิน พยัญชนะจีน สระภาษาจีน อย่างง่ายพร้อมทั้งมีบทเรียนภาษาจีน แบบฝึกหัดการอ่านพินอิน พร้อมคำแนะนำจากครูกาย

ลำดับขีดตัวอักษรจีน พินอิน

ลำดับขีดตัวอักษรจีน (พินอิน)

ตัวอย่างการเขียน ลำดับขีดตัวอักษรจีน พินอิน นักเรียนสามารถนำไปฝึกเขียนตัวอักษรจีน ด้วยตัวเอง ซึ่งทำให้นักเรียนเขียนลำดับขีดได้ถูกต้องและสวยงาม