ตัวอักษรจีน วรรณยุกต์จีน

ลำดับขีดภาษาจีน

*คลิกที่ตัวอักษรเพื่อขยายใหญ่*

เสียงเบา

วรรณยุกต์เสียงที่ 3 ครึ่งเสียง

สระพับลิ้น

เปลี่ยนเสียง

ทดสอบเขียนตัวอักษรจีน(พินอิน)

credit :hanzi5.com