บทที่ 4 ไวยากรณ์จีน

ไวยากรณ์จีน

มาทำความรู้จัก ไวยากรณ์จีน ชนิดของคำภาษาจีน และ โครงสร้างประโยคจีนพื้นฐาน ซึ่งเป็นบทเรียนจัดทำเพื่อให้นักเรียนเข้าใจหลักการพื้นฐานสำคัญของภาษาจีนมากยิ่งขึ้นครับ

บทนี้ครูกายได้เน้นให้นักเรียนทำความเข้าใจ ไวยากรณ์ภาษาจีนพื้นฐาน โดยภาพรวมก่อน เพราะการเรียนภาษา ไวยากรณ์(gramma) เป็นรากฐานของทุกภาษา แอบบอกนิดหนึ่งครับ แทบทุกบทเรียนมีไวยากรณ์จีนแทรกไว้ด้วยน้าาา

ความยาวคลิปบทนี้ทั้งหมด 57.15 นาที

สารบัญ ไวยากรณ์จีน

หนังสือบทที่ 4 ไวยากรณ์ภาษาจีน

เนื้อหา : รวบรวมเนื้อหาไวยากรณ์ภาษาจีน ชนิดคำของภาษาจีน โครงสร้างประโยคภาษาจีนเน้นเขียนตัวอักษรจีน พร้อมทั้งทำแบบฝึกหัด 4หัวข้อ

ผู้เขียน : ครูกาย

ขนาด : A4

一。

คำศัพท์ ไวยากรณ์จีน ชนิดของคำในภาษาจีน

语法 (yǔ fǎ) ไวยากรณ์จีน

词类 (cí lèi) ชนิดของคำในภาษาจีน

 

ชนิดของคำ

ตัวอย่างคำ

名词

míngcí

คำนาม

名字,语法,方法

代词

dàicí

คำสรรพนาม

我,你,他,她

动词

dòngcí

คำกริยา

去,做,叫,爱

助动词

zhù dòngcí

คำกริยานุเคราะห์  

会,能,可以,要

形容词

xíng róngcí

คำคุณศัพท์

高,少,大,小

数词

shùcí

คำบอกจำนวน

一,二,三,四

量词

liàngcí

คำลักษณะนาม

个,本,只,张

副词

fùcí

คำวิเศษณ์

太,很,十分,马上

介词

jiècí

คำบุพบท

从,比, 在, 

连词

liáncí

คำสันธาน

因为……所以,虽然……但是

助词

zhùcí

คำเสริม

啊,吗,呢,了

叹词

míngcí

คำอุทาน

嗨,哎呀,哦

象声词

xiàng shēngcí

คำเลียนเสียง

沙沙,咯咯

二。

แบบฝึกหัดคัดตัวอักษรจีน ชนิดคำภาษาจีน

汉字笔顺 (hàn zì bǐ shùn) ลำดับขีดภาษาจีน

三。

แบบฝึกหัด ชนิดคำภาษาจีน

练习 (liàn xí) แบบฝึกหัด

四。

คำศัพท์​ ไวยากรณ์จีนพื้นฐาน โครงสร้างประโยค

基本构成 (jī běn gòu chéng) โครงสร้างประโยคภาษาจีน

โครงสร้างประโยค

คำแปล

主语

zhǔyǔ

ประธาน

谓语

wèiyǔ

ภาคแสดง

宾语

bīnyǔ

กรรม

[状语] 

zhuàngyǔ

ขยายภาคแสดง

<补语>

bǔyǔ

เสริมภาคแสดง

(定语)

dìngyǔ

ขยายประธานขยายกรรม

五。

ไวยากรณ์ภาษาจีน 1

ทำความรู้จักกับ โครงสร้างประโยคภาษาจีน แบบง่ายๆ ลักษณะประโยคภาษาจีนจะคล้ายกับภาษาไทย ประกอบด้วย 3 ส่วน

主语 — zhǔyǔ = ประธาน ( คำนาม | คำสรรพนาม )

谓语 — wèiyǔ  = ภาคแสดง ( คำกริยา | คำคุณศัพท์ )

宾语 — bīnyǔ  =  กรรม ( คำนาม | คำสรรพนาม )

  • ยกตัวอย่างเช่น : ฉันรักเธอ =  (หว่อ อ้าย หนี่)
  • แยกโครงสร้างประโยค4 : ประธาน + ภาคแสดง + กรรม 

  (我)สรรพนาม + (爱)กริยา + (你)กรรม

六。

ไวยากรณ์จีน 2

การขยายภาคแสดง

状语 — zhuàngyǔ  = ขยายภาคแสดง ( คำวิเศษณ์… )

  • ยกตัวอย่างเช่น : ฉันรักเธอมาก =  (หว่อ เหิ่น อ้าย หนี่)
  • แยกโครงสร้างประโยค2 : ประธาน + ขยายภาคแสดงภาคแสดง + กรรม 

(我)สรรพนาม + [很]วิเศษณ์ +(爱)กริยา + (你)กรรม

七。

ไวยากรณ์ภาษาจีน 3

ส่วนเสริมภาคแสดง

补语bǔ yǔ = เสริมภาคแสดง ( คำบุพบท | ทิศทาง | จำนวน… ) 

  • ยกตัวอย่างเช่น : ฉันตกหลุมรักเธอ =  (หว่อ อ้าย ซ้าง หนี่)
  • แยกโครงสร้างประโยค3 : ประธาน + ภาคแสดง + ส่วนเสริมภาคแสดง + กรรม 

(我)สรรพนาม + (爱)กริยา + (上)บุพบท + (你)กรรม

八。

ไวยากรณ์จีน 4

ส่วนขยายประธาน ขยายกรรม

定语 — dìng yǔ = ขยายประธาน/กรรม ( คำนาม|คำสรรพนาม… )

  • ยกตัวอย่างเช่น : น้องสาวของฉันตกหลุมรักผู้หญิงคนหนึ่ง = 我的妹妹上了一个女人

   (หว่อ เตอ เม้ย เมย อ้าย ซ้าง เลอ อี๋ เก้อ หนี่ เยิ๋น)

  • แยกโครงสร้างประโยค4 : ขยายประธาน + ประธานน + ภาคแสดง + ส่วนเสริมภาคแสดง + ขยายกรรม + กรรม 

(我)คำนาม+ (的)คำเสริม + (妹妹)สรรพนาม + (爱)กริยา + (上)บุพบท + (了)คำเสริม + (一个)จำนวน + (女人)กรรม

九。

แบบฝึกหัดเขียนตัวอักษรจีน ไวยากรณ์ภาษาจีน โครงสร้างประโยคจีน

十。

แบบฝึกหัดคำศัพท์ โครงสร้างประโยคจีน

โครงสร้างประโยค แปลภาษาจีนเป็นภาษาไทย

十一。

ตารางลำดับขีดภาษาจีน

十二。

สรุป ไวยากรณ์จีน

สิ่งสำคัญที่ต้องรู้เกี่ยวกับไวยากรณ์จีนในบทนี้คือ

  • ชนิดของคำภาษาจีน
  • โครงสร้างประโยคภาษาจีน

ถ้ายังไม่เข้ากลับไปทบทวนซ้ำครับ

ครูกายหวังว่านักเรียนพอเข้าใจหลักการของไวยากรณ์มากแล้ว แต่ถ้ายังไม่เข้าใจกลับไปทบทวนซ้ำเรื่อยๆนะ หากนักเรียนมีข้อสงสัยสอบถามครูกายได้เลยนะครับ ><

บทที่ 3 เวลาภาษาจีนบทที่ 5 การทักทายภาษาจีน